Garantie

Op de levering van door Metaalbouw Rousseau b.v. vervaardigde postkasten zijn de
Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u bekijken via deze link.

Ten aanzien van artikel 14 van genoemde voorwaarden gelden met betrekking tot de navolgende
zaken de volgende aanvullende voorwaarden :

Sloten:
Een garantietermijn van 12 maanden gerekend vanaf de datum van plaatsing van de postkasten. De garantie beperkt zich enkel tot het herleveren van een nieuw slot en niet de plaatsing ervan en geldt niet bij gebleken ondeugdelijk gebruik van het slot.

Coating:
1. Gedurende een periode van 5 jaar afbouwend wordt onderstaand gegarandeerd:
• Een blijvende goede hechting van de coating die tenminste voldoet aan klasse 1 van ISO
2409, verzwaard met een tape-belasting volgens ASTM D3359 .
• Een coating die geen afbraakverschijnselen vertoont zoals barsten, blazen of haarscheuren die een goede bescherming van de ondergrond onmoge lijk maken.
• Het glansverlies {glans gemeten volgens ISO 2813, hoek 60°) voltrekt zich gelijkmatig over het waarnemingsvlak zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het decoratieve uiterlijk. Het
glansverlies zal niet meer bedragen dan 50% van de aanvangsglans.
• Een eventuele kleurverandering voltrekt zich gelijkmatig over het waarnemingsvlak zonder
nadelig invloed op het decoratieve uiterlijk van het object. De maximale kleurverandering heeft en waar van 6 of hoger volgens de wolschaal ISO RlOS/1.
• De weerbestendigheid voldoet aan de waarde 3 of hoger van de grauwschaal volgens DIN
54001.

2. Indien binnen het hierboven genoemde tijdsbestek na levering gebreken als hiervoor bedoeld in
de coating optreden, dan zullen de contractanten, direct na constatering van de gebreken,
maatregelen nemen om te komen tot vaststelling van de oorzaken hiervan. Mocht er geen
overeenstemming worden bereikt dan zullen de contractanten minstens twee experts benoemen .
Wanneer via die experts geen overeenstemming wordt bereikt, dan beslist de rechter.

3. Mocht de door Metaalbouw Rousseau b.v. verstrekte garant ie van toepassing blijken, dan beslist
m deze over de wijze van herstel, met inachtneming van de hiervoor genoemde garantiebepaling,
waarbij de herstelwerkzaamheden door hemzelf of anderen worden uitgevoerd. De contractuele garantietermijn wordt door herstel of herbewerking niet verlengd. De vergoeding van de garantie, maximaal eenmaal de factuurwaarde, beperkt zich tot de onderstaande afbouwregeling:

0 – 1 jaar | 100% van de kosten
1 – 2 jaar | 80% van de kosten
2 – 3 jaar | 60% van de kosten
3 – 4 jaar | 40% van de kosten
4 – 5 jaar | 20% van de kosten

4. Uitgesloten van de garantie zijn:
• Optredende gebreken ten gevolge van schadelijke invloeden tijdens de bouwperiode zoals
inwerking van cement, ondoelmatige opslag van de materialen en toepassing van agressieve reinigingsmiddel en, anders dan omschreven in de “VM RG Kwaliteitseisen en Adviezen 1993.
• Optredende gebreken ten gevolge van mechanische beschadigingen, kwaadaardige
vernieling, verwaarlozing, vervuiling, chemische invloeden, sterk gewijzigde atmosferische
omstandigheden en verborgen gebreken in de constructie alsmede het gebruik van
ongeschikte reinigingsmiddelen.
• Optredende gebreken ten gevolge van brand, oorlog, natuur ramp en, kernexplosies en
andere calamiteiten.
• Optredende gebreken als gevolg van toegepaste materialen die niet voldoen aan het
gestelde in de “VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen 1993” en die bovendien niet vrij zijn van
corrosieprodukten, grafietresten, schadelijke verontreinigingen en diepe krassen .
• Optredende gebreken ten gevolge van afrondingsstralen van profielen kleiner dan 0,5 mm.
• Gebreken die betrekking hebben op minder dan 3% van het bewerkte oppervlak.

5. De coating dient gereinigd te worden volgens de voorschriften van de “VMRG Kwaliteitseisen en
Adviezen 1993″.
Bij schade veroorzaakt door het niet hanteren van deze voorschriften vervalt de garantie.

Metaalbouw Rousseau b.v.
Producent Alba postkasten

U zoekt een postkast..

Direct een offerte?

Over Alba Postkasten

Met Alba Postkasten haalt u ruim 30 jaar ervaring in huis! Wij ambiëren zo flexibel mogelijk, de door u ontworpen entree te realiseren. Zowel in de te gebruiken materialen als vormgeving.

Wij adviseren u daarbij graag betreffende de te hanteren normen voor zowel de PostNL, woonkeur en intercom- of video plaatsing. Onze constructeurs zijn u dan ook graag van dienst.

De postkasten voldoen aan de NEN-normeringen. Onze kasten met een strak uiterlijk zijn zo geconstrueerd dat ze bestendig zijn tegen vandalisme. Er is tevens veel aandacht besteed aan de briefkleppen. Deze zijn zeer geluidsarm en er is een begrenzing aangebracht tegen het beschadigen. Kortom; een fraai en doordacht ontwerp.

Door de enthousiaste ontvangst van de postkasten, mede door het strakke uiterlijk, kennen we reeds vele opdrachtgevers bij aannemers, beleggers, woningcorporaties en architectenbureaus.

Wij opereren vanuit Maastricht, maar leveren geregeld in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies en een offerte op maat!

Harrie Bemelmans
Oprichter en eigenaar